இரணைதீவு இடம்பெயர்ந்த மக்கள் சொந்த காணிகளில் குடியேற அனுமதி

இரணைதீவு இடம்பெயர்ந்த மக்கள் சொந்த காணிகளில் குடியேற அனுமதி

(thinakaran) இரணைதீவிலிருந்து இடம்பெயர்ந்த மக்கள் தமது சொந்தக் காணிகளில் குடியேற மேலும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *