சிலி சில்லான் எரிமலையில் 40 மீற்றர் ஆழமான பள்ளம்: எரிமலை வெடிக்கும் அபாயம்

சிலி சில்லான் எரிமலையில் 40 மீற்றர் ஆழமான பள்ளம்: எரிமலை வெடிக்கும் அபாயம்

சிலியிலுள்ள சில்லான் எரிமலையில் 40 மீற்றர் ஆழமான பள்ளமொன்று ஏற்பட்டுள்ளதை மேலும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *