இலங்கை மருந்து தயாரிப்பு வலயத்தில் மலேசிய நிறுவனம் முதலீடு

இலங்கை மருந்து தயாரிப்பு வலயத்தில் மலேசிய நிறுவனம் முதலீடு

இலங்கை மருந்து தயாரிப்பு வலயத்தில் மலேசிய நிறுவனமொன்று 100 மில்லியன் மேலும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *