பணம் மீளப்பெற்றாலும் குற்றவாளிகள் தண்டிக்கபடுவது உறுதி .!

பணம் மீளப்பெற்றாலும் குற்றவாளிகள் தண்டிக்கபடுவது உறுதி .!

மத்திய வங்கி பிணைமுறி ஊழலில் உரிய பணம் மீள வழங்கப்பட்டாலும் மேலும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *