கிராமசக்தி வடமேல் மாகாண செயற்குழுக் கூட்டம் ஜனாதிபதி தலைமையில் இன்று

கிராமசக்தி வடமேல் மாகாண செயற்குழுக் கூட்டம் ஜனாதிபதி தலைமையில் இன்று

(news) கிராமசக்தி மக்கள் இயக்கத்தின் வடமேல் மாகாண செயற்குழுக் கூட்டம் ஜனாதிபதி மேலும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *