லயன் குடியிருப்பொன்றில் பாரிய தீப்பரவல்

லயன் குடியிருப்பொன்றில் பாரிய தீப்பரவல்

(hirunews) அக்கரப்பத்தனை – பெல்மோரல் தோட்டத்தில் லயன் குடியிருப்பு ஒன்றில் ஏற்பட்ட திடீர் தீப்பரவலில் 12 வீடுகள் மேலும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *