இவர்தான் கடவுள்!

இவர்தான் கடவுள்!

(virakesari) கடவுளின் உருவம் குறித்து நடத்தப்பட்ட ஆய்வின் முடிவில் ஆராச்சியாளர்கள் மேலும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *