இந்திய முன்னாள் நிதியமைச்சர் ப.சிதம்பரததின் மகன் கார்த்தி  சிதம்பரம் சி.பி.ஐ.யினால் மேலும்

தேசிய தொழில் பயிற்சி தகமையை பூர்த்தி செய்த இளம் தொழில் முயற்சியாளர்களுக் மேலும்