டிஜிட்டல் ஒளிபரப்பு நிறுவனத்துடன் நடந்த பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிந்ததால் மேலும்