ஐக்­கிய நாடுகள் சபையின் பிர­க­ட­னத்­தின்­படி எமக்கு சுயாட்சி உரித்து உண்டு. அந்த உரிமை மேலும்