மத்திய வங்கி பிணைமுறி விவகாரத்துடன் தொடர்புடைய சகலருக்கும் தண்டனை மேலும்