தனியாக எவரஸ்ட் சிகரம் செல்ல முடியாது என்று நேபாள அரசு சட்டத் திருத்தம் ஒன்றை நிறைவேற்றுவதற்கான மேலும்