யாழ். முஸ்லிம் சிவில் சமூகத்தினரினால் யாழ். ரில்கா விருந்தினர் விடுதியில் யாழ் மேலும்

சமாதானத்தையும் நல்லிணக்கத்தையும் ஏற்படுத்தி இலங்கைக்கு நீண்டகால மேலும்