මුස්ලිම් කාන්තාවක් වගේ වෙස්වලාගෙන ඇවිත් – බුර්කාවක් ඇඳගෙන ආ පිරිමි පුද්ගලයාගේ රහස අනාවරණය වෙයි

මුස්ලිම් කාන්තාවක් වගේ වෙස්වලාගෙන ඇවිත් – බුර්කාවක් ඇඳගෙන ආ පිරිමි පුද්ගලයාගේ රහස අනාවරණය වෙයි

(nethgossip)මුස්ලිම් කාන්තාවක් ලෙස බුර්කාව ඇඳගෙන සිටි පිරිමි පුද්ගලයෙකු ඊයේ (29) වැලිකඩ ප්ලාසා පොදු More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *