තවත් චණ්ඩියෙක් කොටුවෙයි

තවත් චණ්ඩියෙක් කොටුවෙයි

(adaderana)ජනතාවට තර්ජනයක් වෙමින් ආණමඩුව ඌරියාව අන්දරවැව ප්‍රදේශයේ සැරිසරමින් සිටි දැවැන්ත කිඹුලෙකු විල්පත්තු More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *