පළමු අර්ධයේ වැඩිම විදේශ ආයෝජන චීනයෙන්

පළමු අර්ධයේ වැඩිම විදේශ ආයෝජන චීනයෙන්

(hirunews)මේ වසරේ පළමු අර්ධය තුළ ශ්‍රී ලංකාවට ලැබී ඇති මුළු විදේශ ආයෝජන ප්‍රමාණය ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන  More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *