மத்திய வங்கி மறுப்பு

மத்திய வங்கி மறுப்பு

(news.lk)கடந்த சில நாட்களில் கூடுதலான நாணயத் தாள்கள் அச்சிடப்பட்டதாக வெளியான அறிக்கைகளை மத்தியவங்கி நிராகரித்துள்ளது. More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *