විදේශ සංචිත වර්ධනයක්

විදේශ සංචිත වර්ධනයක්

(hirunews)මෙරට විදේශ සංචිතය පසුගිය ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 736කින් වර්ධනය වී තිබෙනවා. More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *