ඉහළ ගිය එළවළු මිල වසර අවසන් වන තුරු

ඉහළ ගිය එළවළු මිල වසර අවසන් වන තුරු

(hirunews)වෙළදපොළේ ඉහළ ගොස් ඇති එළවළු මිල ගණන් මේ වසර අවසන් වන තෙක් එලෙසම පවතිනු ඇති බවට  More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *